Vilkår for bruk

En mann og en dame som sitter på en trapp i strålende solskinn

Brukervilkår

Her har du oversikt over Otto sine til enhver tid gjeldende vilkår

1. INNLEDNING

1.1 Introduksjon

Her har du en oversikt over Otto sine til enhver tid gjeldende kundevilkår.

Kundevilkårene regulerer hva som er avtalt mellom Otto Mobility AS, org.nr. 915 972 330,

(«Otto», «vi» og liknende) som tjenestetilbyder og deg som leietaker («kunde», «leietaker», «bruker», «du» og liknende). Alle kunder må akseptere kundevilkårene for å få tilgang til vår applikasjon og/eller leie av bil (heretter «tjenesten»). Det er derfor viktig at du leser disse vilkårene og holder seg oppdatert på eventuelle endringer.

Vi tilbyr tjenesten vår til både privatkunder og bedriftskunder. Innholdet i dine kundevilkår beror på hva slags kunde du er for oss. Du er bedriftskunde dersom arbeidsgiveren din har avtale med oss som gir deg mulighet til å benytte tjenesten vår i forbindelse med arbeid. Dersom du bruker tjenesten vår til privat bruk, regnes du som privatkunde. Vi ber deg lese kundevilkårene som gjelder for akkurat deg, enten du skulle være privatkunde og/eller bedriftskunde.

Kundevilkårene, uavhengig av om du er privat- eller bedriftskunde, er delt inn i fire hovedkategorier: Dine plikter og rettigheter samt våre plikter og rettigheter. Vilkårene gjelder alle typer kjøretøy, med mindre annet er særskilt angitt.

Vilkår

1.2.1 Endringer og nye kundevilkår

Otto har adgang til å endre på kundevilkårene såfremt du blir informert om dette. Endringer samt nye kundevilkår er kun bindende dersom de foreligger i skriftlig form.

1.2.2 Lovvalg

Kundevilkårene er underlagt norsk rett.

1.2.3 Verneting

Tvister som springer ut av kundevilkårene, og som partene ikke løser i minnelighet, skal behandles for norske domstoler.

Leietaker vedtar ved inngåelse av kontrakt det av utleiers forretningssted der kontrakt er eller skal oppfylles som verneting for eventuelle tvister, jf. tvisteloven §§ 4-5 (2) og 4-6. I forbrukertilfellene vil også andre verneting kunne være aktuelle

2.1 Dine plikter

Vi har delt pliktene dine inn i fire delkapitler: Plikter før, under og etter leieforholdet samt øvrige plikter. Med leieforhold mener vi tidsrommet du har booket kjøretøyet. Formålet med inndelingen er å gi deg bedre oversikt over hvilke plikter du har overfor oss når du bruker tjenesten vår.

2.1.1 Plikter før leieforholdet

Opprettelse av bruker

For å få tilgang til å leie kjøretøy gjennom tjenesten må du først opprette en brukerkonto. Opprettelsen av brukerkonto gjøres gjennom vår applikasjon «Otto fra Bertel O. Steen» («Appen»). Så lenge du har en brukerkonto hos Otto forplikter du deg til å gi oss korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon, samt til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Manglende overholdelse av disse kravene kan være et vesentlig brudd på vilkårene og kan resultere i umiddelbar oppsigelse eller blokkering fra tjenesten vår.

Du må ha fylt 18 år for å kunne benytte deg av tjenesten vår. Aldersgrensen samsvarer med den lovfestede aldersgrensen for å kunne kjøre personbil, jf. vegtrafikkloven § 24 tredje ledd.

Førerkortkontroll

Vi har en lovpålagt plikt til å undersøke om du har gyldig førerkort og rett til å bruke dette i Norge. Du er forpliktet til å bistå oss når vi gjennomfører kontroll av førerkortet ditt.

Hvis du har norsk førerkort vil du bli bedt om å logge inn med Bank-ID. Ved hjelp av fødselsnummeret du oppgir, får vi informasjon fra Statens Vegvesen om du har gyldig førerkort.

Hvis du har utenlandsk førerkort ber vi deg klikke på denne linken hvor du vil bli bedt om å laste opp et bilde av førerkortet ditt og svare på noen standardspørsmål. Hvorvidt du kan leie bil av oss, beror på svarene dine. Bildet du laster opp, må være klart og tydelig. Håndskrevne førerkort godtas ikke. Du forplikter deg til å gi oss korrekt informasjon når vi stiller deg standardspørsmålene.

Dersom du har gyldig førerkort, men du opplever at førerkort ikke blir godkjent, kan du kontakte oss via chat, telefon 679 00 400 eller e-post hei@otto.no.

Kredittvurdering

For å hindre at du misbruker tjenesten vår og ikke betaler for leie av bil foretar vi en kontroll av betalingsevnen din. Du er forpliktet til å bistå oss når vi gjennomfører kontroll av betalingsevnen din. Hvordan vi gjennomfører kontrollen beror på hvorvidt du har norsk Bank-ID eller ikke.

Hvis du har norsk Bank-ID, ber vi deg logge inn med denne. Vi ber deg også registrere et gyldig betalingskort. Ved hjelp av fødselsnummeret og betalingskortet ditt, foretar vi en kredittvurdering av deg. Vurderingen gjøres via Bisnode for å kartlegge om du har betalingsevne siden betalingen først skjer når det enkelte leieforholdet er avsluttet. Bisnode sender deg et gjenpartsbrev via SMS, Digipost eller per post når kredittvurderingen av deg er foretatt.
Hvis du ikke har norsk Bank-ID, vil det ikke være mulig for oss å foreta en kredittvurdering av deg via Bisnode. Du kan derfor bli bedt om å stille med et depositum før leie av bil kan gjennomføres. Dette kommer i tillegg til det depositumet vi belaster alle kunder med ved booking av kjøretøy. Du vil få tilbake depositumet når leieforholdet er avsluttet, med mindre det foreligger forhold som gir oss grunn til å holde det tilbake, for eksempel fordi du har skadet bilen under leieforholdet.

Depositum
Otto belaster alle kunder av tjenesten med kr. 1 000 i depositum når et kjøretøy blir booket. Dette gjelder kunder med norske så vel som utenlandske førerkort. Kunder med utenlandske førerkort kan påregne et høyere depositum ettersom Otto ikke gis anledning til å foreta en kredittvurdering av dem.

Kansellering
Noen ganger skjer det endringer i planene dine. Det har vi forståelse for. Våre kanselleringsgebyr er følgende:

 • Kansellering innen 1t etter booking: Full refusjon, så lenge leieforholdet ikke har startet.
 • Kansellering mer enn 24t før leieforholdet starter: Full refusjon
 • Kansellering mindre enn 24t før leieforholdet starter: Halv leiepris
 • Kansellering etter leieforholdet har startet: Full leiepris

2.1.2 Plikter under leieforholdet

Undersøkelses- og varslingsplikt

Du plikter å undersøke kjøretøyet for synlige skader og/eller mangler før det tas i bruk, for eksempel før bilen kjøres ut fra parkeringsplassen hvor den hentes fra. Du vil derfor bli bedt om å ta tre bilder av bilen før du bruker den. I den forbindelse gis du anledning til å rapportere og dokumentere skadene og/eller manglene du har oppdaget. Dette inkluderer søppel, smuss og røyklukt. Du kan bli holdt ansvarlig for skader og/eller mangler du med rimelighet kunne oppdaget før kjøretøyet ble tatt i bruk.

Du plikter også å være årvåken for skader og/eller mangler når du bruker bilen. Dersom du oppdager skader/mangler, må du umiddelbart si fra til Otto via kundeservice.Vi ber deg ta tre bilder av bilen etter at du har brukt den. Da kan vi sammenligne før- og etterbildene av kjøretøyet, og på den måten vil det være enklere for oss å identifisere hvem som er ansvarlig for skadene/manglene. Det er derfor viktig at du tar gode og nøyaktige bilder av bilen som viser at den ble levert i god stand. I forbindelse med billedtakingen, plikter du å undersøke bilen for uoppdagede skader/mangler. Du gis anledning til å rapportere og dokumentere skadene og/eller manglene på kjøretøyet i Appen.

Dersom skaden er knyttet til en bilulykke, må du fylle ut fullstendig skademelding. Utfylt skademelding skal umiddelbart sendes til Otto per post eller via kundeservice. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet.

Manglende rapportering og dokumentering av skader og/eller mangler fører til at du løper en risiko for å bli holdt ansvarlig. Dersom du ikke overholder dine plikter i forbindelse med skade er du ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Vedlikeholdsplikt

I leieperioden plikter du å sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Dersom du er i tvil om hvordan kjøretøyet skal vedlikeholdes, ber vi deg ta kontakt med Otto via Kundeservice.

Bruken av kjøretøyet

Du plikter å gjøre seg kjent med og følge de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt, samt å følge disse.

Du må behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og blant annet ikke (ikke uttømmende liste):

 • Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk
 • Ta kjøretøyet ut av Norden, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet
 • Kjøre passasjerer mot vederlag
 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre
 • Fylle feil drivstoff
 • Fjerne bompengebrikke eller bytte denne med en annen brikke
 • Kjøre flere passasjerer og/eller tyngre last enn det kjøretøyet
 • Sikre last for dårlig slik at kjøretøyet, personer eller omgivelser utsettes for skade
 • Utsette interiøret for skade, for eksempel for varme eller skarpe gjenstander, eller væsker som kan etse og/eller sette flekker
 • Felgkjøre dekk, for eksempel kjøre bilen med for lite luft i dekkene
 • Parkere ved hustak der det er fare for takras
 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte som skader kjøretøyet, for eksempel kjøretøyets karosseri eller understell
 • Kjøre inn på noe fysisk utilgjengeligmed hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde
 • Kjøre der det ikke er alminnelig ferdsel

2.1.3 Plikter etter leieforholdet

Rengjøringsplikt

Du står økonomisk ansvarlig for alminnelig innvendig og utvending rengjøring. Det omfatter blant annet:

 • Fjerning av søppel, smuss og annet skitt i bil
 • Rengjøring etter dyr, for eksempel fjerne dyrehår
 • Rengjøring etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt, veimerking, leire, gjørme eller annet som krever ekstraordinært arbeid

Depositum

Depositumet blir tilbakebetalt når bilen er returnert, med mindre det foreligger forhold som gir Otto rett til å holde depositumet tilbake, for eksempel skade på bil. Det kan ta opptil 7 virkedager etter tilbakelevering av bil før pengene er tilbake på kontoen din.

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers debet-/kredittkortreservasjon eller depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold i inntil 30 dager etter avsluttet reservasjon.

Faste utgifter

Når du benytter deg av tjenesten vår, vil det løpe noen faste utgifter du må ta høyde for. Disse utgiftene ber vi deg dekke etter leieforholdet, med mindre det er mulig for deg å dekke det i løpet av selve leieforholdet. De faste utgiftene er følgende:

Pris for leieforholdet: Du plikter å betale leieprisen og eventuelt overskrevet kjørelengde slik den er avtalt i bookingbekreftelsen/kvitteringen.

Drivstoff: Du plikter å betale for benyttet drivstoff. De fleste av våre biler er elektriske, men hvis du har leid en fossildrevet bil vil Otto beregne nivået på drivstofftanken ved start og slutt av leien. Differansen på disse nivåene vil da utgjøre en kostnad som beregnes som følger:

 • Hvis du leverer bilen med mindre drivstoff enn da du tok den ut, vil du bli belastet per liter. Vi tar høyde for at drivstoffprisen per liter vil være høyere enn estimert 25 kr på grunn av høye drivstoffpriser.
 • Hvis du leverer bilen med mer drivstoff enn da du tok den ut, vil du få tilbake per liter. Vi tar høyde for at drivstoffprisen per lister vil være høyere enn estimert 25 kr på grunn av høye drivstoffpriser.

Bompenger og liknende: Du plikter å betale enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner.

Parkeringsgebyrer og liknende: Du plikter å betale parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der bileier (utleier) hefter solidarisk med bilfører (leietaker).

Bøter: Alle bøter belastes leietaker. Parkeringsbot håndterer du selv. Du får beskjed hvis det er registrert fartsbot under leieforholdet.

Forsikringspremier: Du plikter å betale forsikringspremier slik det er avtalt i bookingbekreftelsen/ kvitteringen

Erstatningsansvar

Du plikter også å gjøre opp for skader og/eller mangler på kjøretøyet. Bertel O. Steen, morselskapet til Otto, har forsikring for bilene som inngår i tjenesten til Otto. For skader som dekkes av forsikringen, må kunden kun dekke deler av skaden.

Forsikringen omfatter:

 • Forsikringen gjelder for kunden (dvs. vedkommende som har reservert bilen) som fører kjøretøyet i den reserverte leieperioden
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting bilen forårsaker
 • Forsikringen er gyldig i Norden
 • Egenandel for kunder over 23 år ved skade er kr. 5 000 for skade på glassrute/glasstak og kr. 10 000 for øvrige skader
 • Egenandel for kunder under 23 år ved skade er kr. 5 000 for skade på glassrute/glasstak og kr. 15 000 for øvrige skader

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som kunden har voldt forsettlig eller fremkalt ved grov uaktsomhet
 • Tap av arbeidsfortjeneste
 • Skade som oppstår samtidig som eller som følge av at kunden bryter disse kundevilkårene

Mulighet for lavere egenandel vil bli introdusert. Informasjon om dette og vilkårene for å få lavere egenandel vil bli formidlet gjennom Appen, per e-post eller på annen egnet måte.

Det beregnes én egenandel per skadetilfelle.

For skader som ikke omfattes av forsikringen, står kunden fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden. Det betyr at du må dekke hele skaden. Du er blant annet er ansvarlig i følgende tilfeller:

 1. Skade på kjøretøyet forårsaket av deg
 2. Tyveri og skade (for eksempel skadeverk) forårsaket av tredjeparter
 3. Offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende
 4. Kostnader i forbindelse med rengjøring, reparasjon og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader og/eller skadeverk som er påført kjøretøyet i leieperioden, osv.
 5. Personskader (for eksempel egne personskader eller andres) ved ulykke

Dersom Otto blir hindret fra å bruke kjøretøyet på grunn av skader og/eller mangler du er ansvarlig for, har vi krav på en økonomisk kompensasjon etter forsikringsselskapets satser.

Gebyrregulativ

Dersom du bryter kundevilkårene, risikerer du å bli belastet med et gebyr. I det følgende gis det en oversikt over hvilke tilfeller du løper en slik risiko:

Forsinket levering: Ved forsinket levering belastes du kr 500 i timen per påbegynte time, i tillegg til leieprisen. Gebyret er begrenset oppad til kr 10 000. Du plikter også dekke våre kostnader knyttet til henting av kjøretøyet.

Retur til feil lokasjon: Bilen skal returneres til samme lokasjon som den ble hentet fra. Dersom bilen returneres til feil sted, belastes du med et gebyr. Gebyrets størrelse er avhengig av hvor lang avstand det er til der bilen egentlig skulle blitt parkert. Gebyret er minimum kr. 1. 000.

Levering av elektronisk bil: Leietaker er ansvarlig for å sørge for at ladekabel er satt i lader ved levering av elektrisk bil. Et gebyr på kr 500 kan forekomme dersom bilen ikke er satt til lading.

Ubetalt parkeringsavgift: Du plikter å betale parkeringsavgift. Dersom du ikke betaler, får Otto tilsendt et fakturagebyr fra parkeringsselskapet. Dette gebyrer videresendes til deg samt et gebyr på kr. 100 for manglende betaling.

Ferge i Norge og bom i utlandet: Du plikter å betale ferge i Norge og bom i utlandet. Dersom du ikke betaler, får Otto tilsendt et fakturagebyr fra eksempelvis fergeselskapet. Dette gebyret videresendes til deg samt et gebyr på kr. 200 for manglende betaling.

Møkkete bil: Bilen skal leveres tilbake i samme stand som den ble hentet i. Du må tømme bilen for søppel og ikke forlate bilen mer skitten enn hva man forventer ved normal bruk. Otto belaster kr 500 gebyr i tillegg til kostnaden ved en eventuell omfattende rengjøringsjobb. Leietaker kan bli belastet opptil kr 5 000 for rengjøring.

Røyking: Det er strengt forbudt å røyke i bilen. Blir det oppdaget røyking i kjøretøyet, blir du belastet med et gebyr opp til kr. 5 000 for innvendig rens.

Kjæledyr: Våre biler brukes av mange ulike kunder hver dag og vi opplever tidvis kunder som er allergiske mot dyr. Vi tillater likevel kjæledyr i bilene våre så lenge følgende regler overholdes:

 • Kjæredyret skal fraktes i bur i bagasjerommet og sikres i henhold til gjeldende lover og regler
 • Buret skal dekkes med et teppe eller liknende for å unngå hår i bilen
 • Bagasjerommet må støvsuges og renses godt etter bruk

Dersom reglene for kjæledyr i bil ikke overholdes, blir du belastet med et gebyr på kr. 500 i tillegg til kostnaden for en eventuell rengjøringsjobb. Gebyret er begrenset oppad til kr 5 000 for rengjøringsjobben.

Ubetalte gebyrer: Når vi hefter solidarisk med deg i leieperioden, og du ikke betaler utgiftene dine, gir vi deg et administrasjonsgebyr på kr. 200 samt eventuelle tilleggsavgifter, purregebyr og liknende. Du vil i tillegg bli belastet for utgifter til inndrivelse av dine forpliktelser, herunder erstatningskrav og lovlige gebyrer.

Ved forsinket betaling påløper også forsinkelsesrenter fra forfall til betalingen. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Du finner nåværende forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet på regjeringens hjemmeside.

2.1.4 Øvrige plikter

Bruk av Ottos applikasjon og nettside

Når du oppretter brukerkonto får du tilgang til Appen. Vi oppfordrer deg til å bruke den til enhver tid oppdaterte versjonen av denne. Du er forpliktet til å bruke Appen og www.otto.no (samlet «nettstedene») på forsvarlig måte og ikke:

 • Dekompilere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden til nettstedenes programvarekomponenter
 • Bruke nettstedene til å
 • Sende uønskede meldinger
 • Behandle andres personopplysninger uten deres samtykke
 • Overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale
 • Overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript eller programmer
 • Forstyrre eller undergrave integriteten til nettstedene, eller opplysningene lagret der
 • Forsøke å få uautorisert tilgang eller tilgang til deler av nettsidene
 • Forstyrre en annen kunde sin bruk av tjenesten

Bruke tjenesten til andre formål som strider mot lov eller disse kundevilkårene.

Aktivitet tilknyttet brukeren din

Brukerkontoen din er koblet til førerkortet ditt. Du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet brukeren din, leieforholdet og all aktivitet frem til bilen er levert tilbake. Du kan ikke på noe som helst tidspunkt overlate brukerkontoen din eller den leide bilen til noen andre. Det betyr at du blant annet ikke kan bruke bilene våre til øvelseskjøring. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukerkontoen din og/eller den leide bilen, er du forpliktet til å varsle oss om dette umiddelbart.

2.2 Dine rettigheter

Frist for leieforholdet

Dersom vi krever kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det som følger av bookingen, kan du kreve begrunnelse for dette. Det får imidlertid ikke betydning for plikten til å levere kjøretøyet tilbake når vi ber deg om dette.

Leieforholdet kan forlenges i Appen såfremt kjøretøyet er ledig.

Personvern

Dine rettigheter fremgår av vår personvernerklæring som er i henhold til personvernregelverket.

Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd innebærer at det foreligger et avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse som skyldes forhold som Otto har risikoen (ansvaret) for. To typer av kontraktsbrudd er forsinkelser eller mangler. At det foreligger kontraktsbrudd i form av forsinkelse, innebærer at ytelsen kommer for sent eller aldri. Kontraktsbrudd i form av mangel betyr at det blir ytet for lite, eller for dårlig. Det er altså snakk om mangler ved kvantiteten eller kvaliteten.

Dine rettigheter ved kontraktsbrudd, som forsinkelser og mangler, følger av ulovfestet rett. Ved forsinkelse som skyldes Otto vil følgende misligholdsbeføyelser kunne være aktuelle:

 • Tilbakeholdsrett
 • Kreve oppfyllelse
 • Heving
 • Erstatning

Ved mangler som skyldes Otto vil følgende misligholdsbeføyelser kunne være aktuelle:

 • Tilbakeholdsrett
 • Retting og/eller omlevering
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning

Frist for misligholdsbeføyelsene: Du må gi oss beskjed kontraktsbruddet, herunder forsinkelse og/eller mangel, innen rimelig tid etter du har oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet. Hvis du ikke gjør dette, mister du retten til å påberope deg kontraktsbruddet.

2.3 Våre plikter

Avtale

Vi plikter å tilstrebe at det reserverte kjøretøyet er klart for deg til avtalt tid og sted.

Førerkortkontroll

Otto har en lovpålagt plikt til å undersøke at du har gyldig førerkort og hvorvidt dette førerkortet gir deg rett til kjøre i Norge og Norden.

Personvern

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Forsikring

Bilansvarsloven (bal.) kapittel 4 gir regler om trafikkforsikring. Etter bal. § 15 plikter Otto å tegne bilansvarsforsikring for kjøretøyene.

Skadekontroll og inspeksjon

Vi plikter å sørge for at kjøretøyene er i god teknisk og forskriftsmessig stand. Småskader og alminnelig slitasje må likevel kunne påregnes.

Vi plikter å ha en digital skadekontroll og så langt det lar seg gjøre å foreta en digital inspeksjon av kjøretøyet. Krav må være meddelt leietaker innen rimelig tid etter at Otto oppdaget eller burde ha oppdaget skaden og ikke senere enn 30 dager etter levering av kjøretøyet.

Utlevering av personopplysninger til offentlig myndighet

Otto plikter å overføre personopplysninger til offentlig myndighet ved nødrettssituasjoner.

Ansvarsfraskrivelse

Otto har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

Otto fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

Otto har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr, for eksempel skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

2.4 Våre rettigheter

Nettstedene

Otto forbeholder seg retten til å skifte leverandør, hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer, og liknende. Skiftet kan føre til endringer i utseende, funksjonalitet, systemstøtten og/eller kreve at kunden oppdaterer eget system. Dette inkluderer oppdatering til ny maskinvare, nye operativsystemer (for eksempel iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

Tilbakelevering før fristen

Dersom det foreligger saklig grunn, kan vi kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det som følger av bookingen. Leietaker kan kreve begrunnelse for dette. Det får imidlertid ikke betydning for plikten til å levere kjøretøyet tilbake når vi ber deg om dette.

Mislighold av leieforholdets varighet

Otto har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-1, jf. § 13-2 første ledd bokstav b. Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av oss. I tillegg vil det tilkomme gebyr for overtredelse av tilbakeleveringstidspunktet i henhold til gebyrregulativet.

Sikkerhet for kjøretøyet

Otto kan kreve at du stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av en belastning på debet-/kredittkort som refunderes i etterkant av leieforholdet.

3.1 Dine plikter

3.1.1 Plikter før leieforholdet

Opprettelse av bruker

Du er bedriftskunde dersom din arbeidsgiver har avtale med oss om at du kan benytte deg av tjenesten vår i arbeidstiden. Du blir registrert som bedriftskunde når arbeidsgiveren din har sendt oss den informasjonen vi trenger om deg. Hvilken informasjon vi trenger om deg, beror på den konkrete avtalen vi har med din bedrift.

For å få tilgang til å leie kjøretøy gjennom tjenesten må du likevel opprette en brukerkonto. Opprettelsen av brukerkonto gjøres gjennom vår applikasjon «Otto fra Bertel O. Steen» («Appen»). Så lenge du har en brukerkonto hos Otto forplikter du deg til å gi oss korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon, samt til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Manglende overholdelse av disse kravene kan være et vesentlig brudd på vilkårene og kan resultere i umiddelbar oppsigelse eller blokkering fra tjenesten vår.

Du må ha fylt 18 år for å kunne benytte deg av tjenesten vår. Aldersgrensen samsvarer med den lovfestede aldersgrensen for å kunne kjøre personbil, jf. vegtrafikkloven § 24 tredje ledd.

Førerkortkontroll

Vi har en lovpålagt plikt til å undersøke om du har gyldig førerkort og rett til å bruke dette i Norge. Du er forpliktet til å bistå oss når vi gjennomfører kontroll av førerkortet ditt.

Hvis du har norsk førerkort, vil du bli bedt om å logge inn med Bank-ID. Ved hjelp av fødselsnummeret du oppgir, får vi informasjon fra Statens Vegvesen om du har gyldig førerkort.

Hvis du har utenlandsk førerkort ber vi deg klikke på denne linken hvor du vil bli bedt om å laste opp et bilde av førerkortet ditt og svare på noen standardspørsmål. Hvorvidt du kan leie bil av oss, beror på svarene dine. Bildet du laster opp, må være klart og tydelig. Håndskrevne førerkort godtas ikke. Du forplikter deg til å gi oss korrekt informasjon når vi stiller deg standardspørsmålene.

Dersom du har gyldig førerkort, men du opplever at førerkort ikke blir godkjent, kan du kontakte oss via chat, telefon 679 00 400 eller e-post hei@otto.no.

Betaling

Vi tilbyr en fakturaløsning til bedriften din. Du behøver derfor ikke å registrere et betalingskort når du skal leie kjøretøy til tjenstlige oppdrag. For slike oppdrag foretar vi ingen kredittvurdering av deg. Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom du leier kjøretøy til private oppdrag, regnes du som privatkunde. Da vil du bli bedt om å registrere et gyldig betalingskort og vi vil foreta en kredittvurdering av deg ved første bilreservasjon. Les mer om dette i kundevilkårene for privatkunder. Resultatet fra kredittvurderingen deles ikke med bedriften din.

Kansellering

Noen ganger skjer det endringer i planene dine. Det har vi forståelse for. Våre kanselleringsgebyr beror på den konkrete avtalen vi har med din bedrift.

Hvorvidt din bedrift kan rette regresskrav mot deg for kanselleringer som resulterer i betaling, beror på avtalen du har med din bedrift.

3.1.2 Plikter under leieforholdet

Undersøkelses- og varslingsplikt

Du plikter å undersøke kjøretøyet for synlige skader og/eller mangler før det tas i bruk, for eksempel før bilen kjøres ut fra parkeringsplassen hvor den hentes fra. Du vil derfor bli bedt om å ta tre bilder av bilen før du bruker den. I den forbindelse gis du anledning til å rapportere og dokumentere skadene og/eller manglene du har oppdaget. Dette inkluderer søppel, smuss og røyklukt. Du kan bli holdt ansvarlig for skader og/eller mangler du med rimelighet kunne oppdaget før kjøretøyet ble tatt i bruk.

Du plikter også å være årvåken for skader og/eller mangler når du bruker bilen. Dersom du oppdager skader/mangler, må du umiddelbart si fra til Otto via kundeservice.Vi ber deg ta tre bilder av bilen etter at du har brukt den. Da kan vi sammenligne før- og etterbildene av kjøretøyet, og på den måten vil det være enklere for oss å identifisere hvem som er ansvarlig for skadene/manglene. Det er derfor viktig at du tar gode og nøyaktige bilder av bilen som viser at den ble levert i god stand. I forbindelse med billedtakingen, plikter du å undersøke bilen for uoppdagede skader/mangler. Du gis anledning til å rapportere og dokumentere skadene og/eller manglene på kjøretøyet i Appen.

Dersom skaden er knyttet til en bilulykke, må du fylle ut fullstendig skademelding. Utfylt skademelding skal umiddelbart sendes til Otto per post eller via kundeservice. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet.

Manglende rapportering og dokumentering av skader og/eller mangler fører til at du løper en risiko for å bli holdt ansvarlig. Dersom du ikke overholder dine plikter i forbindelse med skade er du ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Vedlikeholdsplikt

I leieperioden plikter du å sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Dersom du er i tvil om hvordan kjøretøyet skal vedlikeholdes, ber vi deg ta kontakt med Otto via Kundeservice.

Bruken av kjøretøyet

Du plikter å gjøre seg kjent med og følge de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt, samt å følge disse.

Du må behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og blant annet ikke:

 • Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk
 • Ta kjøretøyet ut av Norden, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet
 • Kjøre passasjerer mot vederlag
 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre
 • Fylle feil drivstoff
 • Fjerne bompengebrikke eller bytte denne med en annen brikke
 • Kjøre flere passasjerer og/eller tyngre last enn det kjøretøyet er registrert for
 • Sikre last for dårlig slik at kjøretøyet, personer eller omgivelser utsettes for skade
 • Utsette interiøret for skade, for eksempel for varme eller skarpe gjenstander, eller væsker som kan etse og/eller sette flekker
 • Felgkjøre dekk, for eksempel kjøre bilen med for lite luft i dekkene
 • Parkere ved hustak der det er fare for takras
 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte som skader kjøretøyet, for eksempel kjøretøyets karosseri eller understell
 • Kjøre inn på noe fysisk utilgjengeligmed hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde
 • Kjøre der det ikke er alminnelig ferdsel

Leieforholdets varighet

Du plikter å levere kjøretøyet tilbake senest på det avtalte tidspunkt. Det har skjedd en tilbakelevering når kjøretøyet er parkert tilbake på samme sted som der kjøretøyet ble hentet fra.

3.1.3 Plikter etter leieforholdet

Rengjøringsplikt

Du står økonomisk ansvarlig for alminnelig innvendig og utvending rengjøring. Det omfatter blant annet:

 • Fjerning av søppel, smuss og annet skitt i bil
 • Lufting av røyklukt og eventuelt andre ubehagelige lukter
 • Rengjøring etter dyr, for eksempel fjerne dyrehår
 • Rengjøring etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt, veimerking, leire, gjørme eller annet som krever ekstraordinært arbeid

Faste utgifter

Når du benytter deg av tjenesten vår, vil det løpe noen faste utgifter. Ettersom du er bedriftskunde, er det bedriften din som ivaretar disse utgiftene. Hvilke faste utgifter det er snakk om beror på den konkrete avtalen vi har med din bedrift. Bedriften din blir fakturert for disse utgiftene.

Erstatningsansvar

Ettersom du er bedriftskunde, er det bedriften din som er ansvarlig når det oppstår skader og/eller mangler på kjøretøyet.

Bertel O. Steen, morselskapet til Otto, har forsikring på bilene som inngår i tjenesten til Otto. For skader som dekkes av forsikringen, må bedriften din dekke deler av skaden. For skader som ikke dekkes av forsikringen, må bedriften din dekke hele skaden.

Hvorvidt din bedrift kan rette regresskrav mot deg for skadene og/eller manglene, beror på avtalen du har med din bedrift.

Gebyrregulativ

Dersom du bryter kundevilkårene, løper du risiko for at Otto kan belaste virksomheten din med et gebyr. Gebyrregulativet beror på den konkrete avtalen vi har med din bedrift. Dersom ikke eget gebyrregulativ er avtalt, gjelder gebyrregulativet for privatkunder.Hvorvidt din bedrift kan rette regresskrav mot deg for brudd på kundevilkårene som resulterer i gebyr, beror på avtalen du har med din bedrift.

3.1.4 Øvrige plikter

Bruk av Ottos applikasjon og nettside

Når du oppretter brukerkonto får du tilgang til Appen. Vi oppfordrer deg til å bruke den til enhver tid oppdaterte versjonen av denne. Du er forpliktet til å bruke Appen og www.otto.no (samlet «nettstedene») på forsvarlig måte og ikke:

 • Dekompilere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden til nettstedenes programvarekomponenter
 • Bruke nettstedene til å
  • Sende uønskede meldinger
  • Behandle andres personopplysninger uten deres samtykke
  • Overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale
  • Overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript eller programmer
 • Forstyrre eller undergrave integriteten til nettstedene, eller opplysningene lagret der
 • Forsøke å få uautorisert tilgang eller tilgang til deler av nettsidene
 • Forstyrre en annen bruker sin bruk av tjenesten
 • Bruke tjenesten til andre formål som strider mot lov eller disse kundevilkårene

Aktivitet tilknyttet brukeren din

Brukerkontoen din er koblet til førerkortet ditt. Du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet brukeren din, leieforholdet og all aktivitet frem til bilen er levert tilbake. Du kan ikke på noe som helst tidspunkt overlate brukerkontoen din eller den leide bilen til noen andre. Det betyr at du blant annet ikke kan bruke bilene våre til øvelseskjøring. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukerkontoen din og/eller den leide bilen, er du forpliktet til å varsle oss om dette umiddelbart.

3.2 Dine rettigheter

Frist for leieforholdet

Dersom vi krever kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det som følger av bookingen, kan du kreve begrunnelse for dette. Det får imidlertid ikke betydning for plikten til å levere kjøretøyet tilbake når vi ber deg om dette.

Leieforholdet kan forlenges i Appen såfremt kjøretøyet er ledig.

Personvern

Dine rettigheter fremgår av vår personvernerklæring som er i henhold til personvernregelverket.

Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd innebærer at det foreligger et avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse som skyldes forhold som Otto har risikoen (ansvaret) for. To typer av kontraktsbrudd er forsinkelser eller mangler. At det foreligger kontraktsbrudd i form av forsinkelse, innebærer at ytelsen kommer for sent eller aldri. Kontraktsbrudd i form av mangel betyr at det blir ytet for lite, eller for dårlig. Det er altså snakk om mangler ved kvantiteten eller kvaliteten.

Dine rettigheter ved kontraktsbrudd som forsinkelser og mangler følger av ulovfestet rett.

Ved forsinkelse som skyldes Otto vil følgende misligholdsbeføyelser kunne være aktuelle:

 • Tilbakeholdsrett
 • Kreve oppfyllelse
 • Heving
 • Erstatning

Ved mangler som skyldes Otto vil følgende misligholdsbeføyelser kunne være aktuelle:

 • Tilbakeholdsrett
 • Retting og/eller omlevering
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning

Frist for misligholdsbeføyelsene: Du må gi oss beskjed kontraktsbruddet, herunder forsinkelse og/eller mangel, innen rimelig tid etter du har oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet. Hvis du ikke gjør dette, mister du retten til å påberope deg kontraktsbruddet.

3.3 Våre plikter

Avtale

Vi plikter å tilstrebe at det reserverte kjøretøyet er klart for deg til avtalt tid og sted.

Førerkortkontroll

Otto har en lovpålagt plikt til å undersøke at du har gyldig førerkort og hvorvidt dette førerkortet gir deg rett til kjøre i Norge og Norden.

Personvern

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Forsikring

Bilansvarsloven (bal.) kapittel 4 gir regler om trafikkforsikring. Etter bal. § 15 plikter Otto å tegne bilansvarsforsikring for kjøretøyene.

Skadekontroll og inspeksjon

Vi plikter å sørge for at kjøretøyene er i god teknisk og forskriftsmessig stand. Småskader og alminnelig slitasje må likevel kunne påregnes.

Vi plikter å ha en digital skadekontroll og så langt det lar seg gjøre å foreta en digital inspeksjon av kjøretøyet. Krav må være meddelt leietaker innen rimelig tid etter at Otto oppdaget eller burde ha oppdaget skaden og ikke senere enn 30 dager etter levering av kjøretøyet.

Utlevering av personopplysninger til offentlig myndighet

Otto plikter å overføre personopplysninger til offentlig myndighet ved nødrettssituasjoner.

Ansvarsfraskrivelse

Otto har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

Otto fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

Otto har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr, for eksempel skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

3.4 Våre rettigheter

Nettstedene

Otto forbeholder seg retten til å skifte leverandør, hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer, og liknende. Skiftet kan føre til endringer i utseende, funksjonalitet, systemstøtten og/eller kreve at kunden oppdaterer eget system. Dette inkluderer oppdatering til ny maskinvare, nye operativsystemer (for eksempel iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

Tilbakelevering før fristen

Dersom det foreligger saklig grunn, kan vi kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det som følger av bookingen. Leietaker kan kreve begrunnelse for dette. Det får imidlertid ikke betydning for plikten til å levere kjøretøyet tilbake når vi ber deg om dette.

Mislighold av leieforholdets varighet

Otto har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-1, jf. § 13-2 første ledd bokstav b. Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av oss. I tillegg vil det tilkomme gebyr for overtredelse av tilbakeleveringstidspunktet i henhold til gebyrregulativet.

Sikkerhet for kjøretøyet

Otto kan kreve at du stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av en belastning på debet-/kredittkort som refunderes i etterkant av leieforholdet.