Vilkår for bruk

En mann og en dame som sitter på en trapp i strålende solskinn

Brukervilkår

Her har du oversikt over Otto sine til enhver tid gjeldende vilkår

Otto er en tjeneste som drives av Otto Mobility AS (org.nr. 915 972 330) (heretter omtalt som «Otto», «vi», «oss» el.). Tjenesten Otto gir brukerne rett til å leie bil og andre små elektriske kjøretøy («Kjøretøy» eller «Kjøretøyene») på nærmere angitte vilkår (heretter «Otto» eller «tjenesten»). Brukere av tjenesten vil i disse vilkårene omtales som «bruker», «du», «deg» el.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene, og alle brukere må akseptere disse brukervilkårene for å få tilgang til tjenesten. Det er viktig at du leser vilkårene og holder deg oppdatert på eventuelle endringer. De enkelte vilkår som følger under gjelder alle typer kjøretøy, med mindre annet er særskilt angitt.

Vilkår

For å få tilgang til å leie Kjøretøy gjennom tjenesten, må du først opprette en brukerkonto.

Opprettelse av brukerkonto gjøres gjennom tjenestens mobilapplikasjon/app «Otto fra Bertel O. Steen» («Appen«). For å kunne registrere en brukerkonto må du være over 16 år. Verifisering av brukers identitet skjer gjennom bruk av BankID.

For å få tilgang til billeie kreves det at brukeren har hatt et gyldig norsk førerkort (klasse B) sammenhengende i minimum ett år. Derfor vil brukerens personnummer bli benyttet for å verifisere at det foreligger et gyldig førerkort. Dette gjennomføres via løsning tilgjengelig fra Statens vegvesen. Privat leie av Kjøretøy forutsetter også at du registrerer et gyldig betalingskort.

For ansatte i bedrifter/kommuner tilbyr vi fakturaløsninger.

Dersom du har norsk førekort og Bank ID, men du opplever at førekort ikke blir godkjent kan du kontakte oss på Support eller hei@otto.no.

Ved første booking av bil i tjenesten fra Otto, på personlig betalingskort vil det gjennomføres en kredittsjekk, der brukere med registrerte betalingsanmerkninger eller kredittsperre ikke vil få tilgang til å booke bil. Kredittsjekk gjennomføres via Bisnode, og det vil utstedes gjenpartsbrev via sms, digipost eller per post. Hensikten med kredittsjekk er knyttet til egenandel ved skade, manglende dekning på betalingskort mm.

Otto forbeholder seg retten til å godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Så lenge du har en brukerkonto i Otto forplikter du deg til å gi oss korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon, samt til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Manglende overholdelse av disse kravene er et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse eller blokkering av din brukerkonto.
Innloggingsinformasjon til tjenesten og din profil er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at din tilgang til tjenesten ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og er klar over at du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du umiddelbart å varsle oss om dette.

Ved opprettelse av brukerkonto får brukeren tilgang til Appen, nettportalen og nettsiden www.otto.no (informasjon og nyheter om tjenesten) (de to sistnevnte omtales i fellesskap som «Nettstedene«).

Brukeren skal ikke (a) dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter i Appen eller Nettstedene; (b) bruke Appen eller Nettstedene til å (i) sende noen form for uønskede meldinger; (ii) ta ut, samle inn, samle eller innhente informasjon eller data om andre brukere uten deres samtykke; (iii) overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale; eller (iv) overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript eller programmer; (d) forstyrre eller undergrave integriteten til Appen eller Nettstedene, eller opplysningene som ligger laget her; (e) forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller Nettstedene eller enkelte deler av Appen eller Nettstedene (f) forstyrre en annen brukers bruk, eller (g) for andre formål som strider mot lov eller disse brukervilkårene.

Otto forbeholder seg retten til å skifte leverandør eller hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer etc. som kan føre til endringer i utseendet og/eller funksjonaliteten til Appen eller Nettstedene, systemstøtten, og/eller kreve at brukeren oppdaterer sitt eget system, inkludert ny maskinvare, operativsystemer (f.eks. iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

Brukeren oppfordres til å ha den til enhver tid oppdaterte versjon av app installert.

Leieforholdet gjelder det kjøretøy som er booket gjennom App for den tidsperiode som er angitt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres senest på det avtalte tidspunkt.

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når kjøretøyet er plassert tilbake ved den lokasjonen kjøretøyet ble hentet ut fra.

Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøyet. Leieforholdet kan forlenges gjennom app. Dette forutsetter at Kjøretøyet er ledig.

Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette dekkes av leietaker.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

I tillegg vil det tilkomme gebyr for overtredelse av tilbakeleveringstidspunktet i henhold til gebyrregulativ.

I leieperioden og helt til kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det.

Leietaker plikter å betale følgende:

 • Leiens pris slik den er avtalt i leieavtalen.
 • Forsikringspremier slik det er avtalt i leieavtalen.
 • Pris for overskredet kjørelengde slik det er avtalt i leieavtalen.
 • Benyttet drivstoff dersom leietaker ikke har fyllt etter satser for drivstoff i gebyrregulativet.
 • Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner.
 • Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der bileier (utleier) hefter solidarisk med bilfører (leietaker).
 • Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i leieperioden, herunder også hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Det beregnes imidlertid én egenandel per skadetilfelle.
 • Foruten skader står leietaker også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid. (Se gebyrregulativ)
 • Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap utleier lider som følge av at kjøretøyet er ute av trafikk.
 • Dersom leietaker ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt leievilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.
 • Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på leievilkår eller vegtrafikklov vil leietaker måtte stå fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.
 • Utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer.

5.1 Undersøkelsesplikt

Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er stillet til leietakers rådighet samt å dokumentere skader og mangler gjennom app.

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt.

5.2 Vedlikeholdsplikt

Leietaker skal i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes.

5.3 Plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

 • Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk.
 • Ta kjøretøyet ut av Norden, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet.
 • Mot vederlag befordre passasjerer.
 • Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:
  • Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
  • Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
  • Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.
 • Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av utleier.
 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
 • Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring.
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.
 • Fylle feil drivstoff.
 • Fjerne bompengebrikke, eller bytte denne med en annen brikke.
 • Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller omgivelser skades.
 • Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller sette flekker.
 • Felgkjøre dekk.
 • Parkere ved hustak der det er oppsatt anvisere for takras(?) eller hvor det åpenbart er fare for takras.
 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell.
 • Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde.
 • Kjøre utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel.

5.4 Varselplikt om skader og mislighold

Leietaker står også ansvarlig for å varsel om skader og misligholdelse av bil. Blir ikke dette varselt om til Otto faller ansvaret på leietaker. Misloghold vil si blant annet:

 • Søppel i bil.
 • Smuss, grums og annen skitt.
 • Røyklukt og evt andre ubehagelige lukter.
 • Hår fra kjæledyr.

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet.

Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler.

Utleier har en digital skadekontroll og plikter så langt det lar seg gjøre å foreta en digital inspeksjon av kjøretøyet. Krav må være meddelt leietaker innen 30 dager etter innlevering av kjøretøy.

Dersom utleier i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.

Leietaker kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av utleiers mislighold, for så vidt utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jf. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom han ikke innen rimelig tid etter han har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir utleier melding om dette.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til utleiers stasjon. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for leietakers eventuelle tap eller forpliktelser.

Drivstoff

De fleste av våre biler er elektriske, men hvis du har leid en fossildrevet bil vil Otto beregne nivået på drivstofftanken ved start og slutt av leien. Differansen på disse nivåene vil da utgjøre en kostnad som beregnes som følger (pr 24.08.2022):

Hvis du leverer bilen med mindre drivstoff enn da du tok den ut, vil du bli belastet kr 25 per liter.

Hvis du leverer bilen med mer drivstoff enn da du tok den ut, vil du få tilbake kr 25 per liter.

Bompenger

Bompenger beregnes og belastes i tillegg.

Parkering

Ubetalt parkering beregnes og belastes i tillegg.

Forsikring

Bertel O. Steen har forsikring for bilene som inngår i tjenesten. Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

Forsikringen gjelder for brukeren (dvs. vedkommende som har reservert bilen) som fører kjøretøyet i reservert Leieperiode.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting bilen forårsaker
Forsikringen er gyldig i Norden.

Egenandel ved skade er kr 10 000. Egenandel ved glasskade er kr 5 000.

NB! Egenandel for medlemmer under 23 år er kr 15 000 ved skade og kr 5 000 ved glasskade.

Kansellering

Ting skjer! Og noen ganger blir det endringer i planene. Da er det fint å vite at du kan kansellere helt kostnadsfritt så lenge det er 24 timer før leien starter.

Her ser du oversikten over våre kanselleringsgebyr:

 • Ved kansellering Innen en time etter booking, får du full refusjon, så lenge leieforholdet ikke er startet.
 • Mer enn 24 timer før leieforholdet starter– Ingen gebyr
 • Mindre enn 24 timer før leieforholdet starter – Halv leiepris
 • Etter leieforholdet har startet – Full pris

Depositum

Otto belaster kr 1 000 i depositum i tillegg til betaling for leieforholdet som sikkerhet for betaling av leieforholdet, overkjørte kilometer, bom og drivstoff dersom annet ikke er avtalt. Depositum blir tilbakebetalt etter at bilen er returnert. Det kan ta opptil 7 virkedager etter tilbakelevering av bil før pengene er disponible for Leietaker igjen.

Bøter

Alle bøter belastes leietaker. Parkeringsbot håndterer du selv. Du får beskjed hvis det er registrert fartsbot under leieforholdet.

Brukerens ansvar

I avtalt leieperiode og frem til Kjøretøyet er levert tilbake på korrekt måte, bærer brukeren det fulle ansvaret for Kjøretøyet og bruken av denne. Brukeren er altså ansvarlig for alle skader som inntrer i Leieperioden, herunder, men ikke begrenset til:

 • Skade på Kjøretøyet forårsaket av bruker
 • Tyveri og skade (herunder særlig skadeverk) forårsaket av tredjeparter
 • Offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer
 • Kostnader i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført Kjøretøyet i Leieperioden etc.
 • Personskader (egen og 3. part) ved ulykke.

Otto har forsikring for bilene, som inngår i tjenesten, se punkt 8 under. I tilfelle skade må imidlertid brukeren betale egenandel. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i punkt 8. Brukerne gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker, vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at brukeren dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av brukeren i sin helhet.

Merk at offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer ikke dekkes av forsikring, og at brukeren svarer fullt ut for disse. Der Otto hefter solidarisk med bruker i Leieperioden, og Brukeren ikke betaler slike utgifter selv, legger Otto på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving fra brukeren, samt at eventuelle tilleggsavgifter, purrebeløp og lignende vil kunne faktureres bruker.

Brukerens undersøkelses- og varslingsplikt

Brukeren plikter å undersøke Kjøretøyet for synlige skader eller mangler før Kjøretøyet tas i bruk, for eksempel før bilen kjøres ut fra parkeringsplassen hvor bilen hentes. Brukeren skal umiddelbart varsle Otto om slike synlige skader eller mangler i Appen. For eventuelle mangler eller skader som viser seg under bruk i Leieperioden, og som brukeren ikke med rimelighet kunne oppdaget før Kjøretøyet ble tatt i bruk, må brukeren umiddelbart etter å ha oppdaget mangelen kontakte Otto. Brukeren står også ansvarlig for å varsel om eventuell misligholdelse av bil, derav søppel, smuss og røyklukt, blir ikke dette varselt om til Otto faller ansvaret på leietaker.

Dersom brukeren ikke melder fra om mangelen eller skaden, taper brukeren sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Otto kan holde brukeren ansvarlig for mangelen. Ansvaret omfatter merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen. Otto vil jevnlig kontrollere Kjøretøyene for skader og registrere disse.

Brukerens plikter ved skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av brukeren meldes omgående til Otto via kundeservice. Bruker skal ikke etterlate Kjøretøyet uten at nødvendige forholdsregler er tatt.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet.

Dersom skaden er knyttet til en bilulykke skal Brukeren alltid fylle ut fullstendig skademelding. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Otto per post, eller via kundeservice. Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen.

Dersom brukeren ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er brukeren ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Det gjøre oppmerksom på at unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg. Otto har forsikring for bilene som inngår i tjenesten.

Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

 • Forsikringen gjelder for brukeren (dvs. vedkommende som har reservert bilen) som fører kjøretøyet i reservert Leieperiode
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting bilen forårsaker
 • Forsikringen er gyldig i Norden
 • Egenandel ved skade er kr 10 000. Egenandel ved glasskade er kr 5 000
 • NB! Egenandel for brukere under 23 år er kr 15 000 ved skade og kr 5 000 ved glasskade

Mulighet for lavere egenandel vil bli introdusert. Informasjon om dette og vilkårene for å få lavere egenandel vil bli formidlet gjennom Appen, per e-post eller på annen egnet måte.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen
 • Skade som brukeren har voldt forsettlig
 • Skade som brukeren har fremkalt ved grov uaktsomhet
 • Skade som oppstår når bilen blir kjørt mens brukeren er påvirket av berusede eller bedøvende middel
 • Tap av arbeidsfortjeneste
 • Skade som oppstår mens eller som følge av at brukeren bryter disse brukervilkårene

Otto tegner også forsikring for andre Kjøretøy omfattet av tjenesten i den utstrekning loven krever det. Dersom kjøretøyet ikke er forsikret gjør vi oppmerksom på at det ikke foreligger forsikringsdekning for skade på andre personer eller andre personers eiendeler, og at brukeren vil være ansvarlig ved slike hendelser.

Otto sine plikter

Otto plikter å sørge for at Kjøretøyene er i teknisk god og forskriftsmessig stand. Småskader og alminnelig slitasje må likevel kunne påregnes. Dersom en bruker oppdager små feil ved et Kjøretøy, bør det rapporteres til Otto per e-post eller telefon som angitt.

Otto vil aktivt tilstrebe at et reservert Kjøretøy står klar til avhenting for brukeren til avtalt tid og på avtalt sted.

Ved brudd på medlemsbetingelser belastes leietaker et gebyr.

Oversikt over hva som belastes:

Møkkete bil
Bilen skal leveres tilbake i samme stand som den ble hentet i. Du må tømme bilen for søppel og ikke forlate bilen mer skitten enn hva man forventer ved normal bruk. Otto belaster kr 500 gebyr i tillegg til kostnaden ved en eventuell omfattende rengjøringsjobb. Leietaker kan bli belastet opptil kr 5 000 for rengjøring.

Sen levering
Ved forsinket levering belastes du kr 500 i timen per påbegynte time, i tillegg til leieprisen. Gebyret er begrenset opp til kr 5 000.

Retur av bil til feil lokasjon

Bilen skal returneres til samme lokasjon som den ble hentet ut i fra. Dersom bilen returneres på feil sted vil det påløpe et gebyr. Gebyrets størrelse vil være avhengig av avstand til bilens hjemmelokasjon. Minimumsgebyr vil være kr 1 000.

Røyking i bil
Det er strengt forbudt å røyke i bilen. Blir det oppdaget røyking i bil vil leietaker bli belastet opp til kr 5 000 for innvendig rens.

Ubetalt Parkeringsavgift
Leietaker blir belastet parkeringsavgift og eventuelle gebyrer som medfølger manglende parkeringsavgift, eksempelvis fakturagebyr fra parkeringsselskapet. I tillegg blir leietaker belastet et gebyr på kr 100 for manglende betaling.

Ferge i Norge og bom i utlandet
Ved manglende betaling for ferge i Norge og bom i utlandet belastes et gebyr kr 200 i tillegg til kostnaden.

Leveranse uten lading
Leietaker er ansvarlig for å sørge for at ladekabel er satt i lader ved levering av elektrisk bil. Et gebyr på kr 500 kan forekomme ved manglende lading.

Kjæledyr i bil
Våre biler brukes av mange ulike kunder hver dag og vi opplever tidvis kunder som er allergiske mot dyr. Vi tillater likevel kjæledyr i bilene våre så lenge følgende regler overholdes:

 1. Kjæledyret skal fraktes i bur i bagasjerommet og sikres i henhold til gjeldende lover og regler.
 2. Kunden legger et teppe eller liknende under buret for å unngå hår i bilen.
 3. Kunden støvsuger og renser bagasjerommet godt etter bruk.

Hvis ikke følgende regler overholdes vil det medføre gebyr. Otto belaster kr 500 gebyr i tillegg til kostnaden ved en eventuell omfattende rengjøringsjobb. Leietaker kan bli belastet opp til kr 5 000 for rengjøring.

Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f eks skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

Utleier kan kreve at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på debet-/kredittkort, bankinnskudd, kontantbeløp eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers debet-/kredittkortreservasjon eller depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold i inntil 30 dager etter avsluttet reservasjon.

13.1 Endringer

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

13.2 Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

13.3 Verneting

Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet.